Wat si Permalinks?

Wann dir ee Link iejendswou ugidd (Mail, Event, GFS) da gidd, wann disponibel déi, déi hei opgelëscht sinn.

Firwat?

Beispill: D’Comité Presentatiouns-Säit huet folgend Adress alus.lu/comite-2017. Vlait ännert se an Zukunft no enger Emstrukturéierung vum Site an get zu alus.lu/comite/2017, et kënnt ee neie Comité, etc. Fir en eventuellen Deadlink ze évitéieren, kann een an dësem Fall de sougenannten Perma-Link alus.lu/comite benotzen. Sie funktionéiere wéi Weiderleedungen op déi aktuell Donnéen.

alus.lu /wou
/join
/gfs
/comite

Facebook
/fb
/fb-events
/grupp
/immo
/matfueren
/sport
/storchi

Live GPS-Tracking
Memberskaart-Formulaire