Présentatioun

ALUS ass d’Ofkierzung fir “Association des Luxembourgeois aux Universités de Strasbourg”. Och wann de Studentencercle schonn eng Geschicht vun iwwer 40 Joer huet, sou besteet säi Status vun der A.s.b.l. awer eréischt säit 1990.

D’ALUS huet sech schonn ëmmer als Ziel gesat de neie Studentinnen a Studenten ze hëllefe fir sech méi einfach an hirer neier Heemecht erëm ze fannen an sech besser ze integréieren. Dofir bitt d’ALUS dir och vill verschidden Aktivitéite während dem Joer un a probéiert während deem, dass du séier aner Lëtzebuerger an/oder Fransouse kenneléiers.

Ausserdeem informéiert D’ALUS seng Membere regelméisseg iwwer Aktivitéiten, Baler an Events, déi zu Stroossbuerg mee och ausserhalb mat eventuell anere Studentecercele stattfannen.

Du sichs eng Wunneng zu Stroossbuerg oder deng Wunneng gëtt fräi? Du brauchs nei Miwwelen oder du wëlls deng Miwwele lass ginn? Dann gei bis op eis immobilier Grupp.

Du wëlls net mam Zuch op Stroossbuerg/Lëtzebuerg fueren a sichs eng Matfuergeleegenheet oder du hues nach Plaz fir aner Leit matzehuelen? Dann mell dech op eis Matfuergelegenheeten Grupp.

Ausserdeem hunn mir och eng offiziell Fanpage um Facebook.

Siège social: 2, Avenue de l’Université, L-4365 Esch-sur-Alzette
IBAN: LU83 0019 2955 2436 2000