Eventprogramm 1t Semester 2015/2016

Hei ass de viraussichtlechen ALUS-Eventkalenner fir dat 1t Semester 2015/2016:

9. September: Rallye de découverte + Tartes-Flambées-Iessen

11. September: Lüxi-Rallye zu Tréier

16. September: Fräibéier

18. September: Rentréesbal ‘Back to University’ am M

22. September: Tournée de la Soif

30. September: Petanque

7. Oktober: Beerpong

13. Oktober: Shottenowend

15.-18. Oktober: REEL zu Tréier

21. Oktober: Wäinowend

11. November: ALUS goes Kölle-Alaaf

12.-13. November: Studentefoire

19. November: Tartes-Flambées-Intercercle

26. November: Badische Meile zu Karlsruhe

3. Dezember: Niklosrallye

19. Dezember: Stroossbuerger Chreschtbal